CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Actualitzades a 10 de desembre de 2020.

OBJECTE

Les presents condicions generals regulen el contracte d’allotjament turístic entre la persona contractant (en endavant, també persona usuària) i START TODAY, SL (en endavant HOTEL XALET DEL GOLF) CIF B02641355, domicili social a Xalet de el golf, Devesa de l’Golf S / N, 17539 BOLVIR (GIRONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 4797, Foli 180, Full B553756, correu electrònic reservas@chaletdelgolf.com, telèfon +34 972 884 320.

HOTEL XALET DEL GOLF està degudament inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya, amb identificador registral HG-002.274 modalitat hotel (H), dígit control 79, categoria 4 estrelles.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Al contractar els nostres serveis oferts en aquesta web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves aquestes condicions generals, així com les particulars que poguessin establir-se. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent en cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-HOTEL XALET DEL GOLF el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació, pel que es recomana a les persones usuàries que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent vigents les que en cada moment apareguin publicades en el mateix.

El contracte no s’arxivarà. Es redactarà en castellà, i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

  • Pas 1. Selecció de l’habitació. Haurà d’indicar el dia d’arribada i de sortida, nombre de persones per habitació i clicar a «Cerca». Se li mostraran a continuació les habitacions disponibles, havent de triar la que li interessi, nombre d’ocupants, d’habitacions i el règim alimentari que prefereix dels oferts.
  • Pas 2. Dades personals. Al continuar amb la reserva, haurà de facilitar les dades personals que se sol·liciten, inclosos els d’una targeta de crèdit per garantir la reserva. Un cop omplerts tots els camps sol·licitats, haurà de prémer el botó «confirmar reserva» perquè s’enviïn les dades introduïdes.
  • Pas 3. Confirmació de la reserva. Rebuts les dades després de clicar el botó «confirmar reserva», rebrà un correu electrònic confirmant-li la reserva.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Durant el procés de reserva i abans de prémer el botó per a procedir a confirmar la reserva, la persona usuària podrà corregir qualsevol error i es impedirà continuar si no es proporcionen totes les dades que se li demanen. També abans de procedir a la confirmació de la reserva, la persona usuària podrà canviar el contingut i fins i tot cancel·lar-la en la seva totalitat, i pot retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la reserva podrà contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica reservas@chaletdelgolf.com o trucar al telèfon +34 972884320 indicant l’error sofert, per tal de procedir a la seva correcció.

CAPACITAT DE LES UNITATS D’ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS D’UTILITZACIÓ O GAUDI DE L’ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d’allotjament així com les condicions especials i d’utilització o gaudi de l’establiment són les que s’indiquen en cada cas al web abans de fer una reserva.

No s’admeten animals de companyia.

Durant l’estada a l’hotel els menors han d’anar acompanyats d’un adult.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder contractar els serveis d’allotjament turístic oferts en la nostra web, la persona usuària declara que té a l’mínim 18 anys d’edat.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

En les cancel·lacions efectuades dins de les 48 hores a la data d’arribada, es cobrarà el 100% de l’preu de la primera nit.

Excepte en temporada alta que serà de 7 dies previs.

La no presentació comportarà el càrrec de el 100% de l’estada.

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L’ESTADA

És obligatori efectuar el pagament de totes les nits un cop fet el registre d’entrada, tota marxeu amb avís de menys de 48 hores suposarà el càrrec de les nits no efectuades.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica als quals s’afegiran, si escau, les despeses o serveis addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total a causa de pagament en l’última fase de la mateixa.

Els preus que s’indiquen inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), expressant-se en la moneda Euro (€).

L’impost sobre estades en establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada als establiments d’allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, es meritarà a l’inici de l’estada, pel que la seva cobrament s’exigirà a la data d’arribada a el mateix en funció de l’edat de cada persona allotjada.

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ DE LA RESERVA

Per garantir la reserva, haurà de facilitar les seves dades de targeta de crèdit, a través d’una plataforma segura, que compleix amb els estàndards internacionals de seguretat amb certificació PCI DSS.

El pagament de la reserva es farà directament a l’hotel, llevat que concorri causa de penalització per haver cancel·lat la reserva fora dels terminis fixats, o no es presenti a l’establiment en la data acordada d’entrada. En aquests casos es procedirà a carregar a la targeta l’import corresponent.

El client autoritza que un cop fet el pagament si vol factura, se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, farem confirmar-per correu electrònic a l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i, si escau particulars de l’ contracte.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l’establiment d’allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, de manera que haurà de facilitar les dades actius en cada moment per a tal finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients, telèfon +34 972 884 320 o pot contactar via correu electrònic a l’adreça reservas@chaletdelgolf.com indicando el número de reserva que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la reserva.

DRET DE  DESISTIMENT

D’acord amb la normativa vigent, no té dret de desistiment d’aquest contracte de subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o demanar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar a el telèfon +34 972 884 320 o pot contactar via correu electrònic a l’adreça reservas@chaletdelgolf.com

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

CHECK-IN & CHECK-OUT

El check-in s’ha de fer entre les 15h i les 21 hores i el check-out entre les 8h i les 12h.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d’aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Sabadell.

©Tots els drets reservats

es_ESSpanish