10% de remise sud notre site internet de setembre à novembre 2022

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actualitzat a 2 de febrer de 2023.

 

Abans de facilitar les vostres dades personals i si escau prestar el vostre consentiment perquè puguem tractar-les, es recomana que llegiu i comprengueu aquesta política de protecció de dades.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza DONAMAR RESTAURACIÓN, SL de conformitat amb allò que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i LOPDGDD (Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals).

S'informa als usuaris que les dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s'indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d'emplenar obligatòriament els camps que se li sol·licitin marcats amb asterisc o com a obligatoris, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les vostres dades personals, caldrà que marqueu preceptivament el check box previst a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

DONAMAR RESTAURACIÓN, SL no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d'altres portals a què es puguin enllaçar webs a través d'aquest portal o que hagin pogut establir links per això, l'Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

En cas que faciliti dades de tercers, garanteix sota la seva responsabilitat que ha obtingut el seu consentiment previ per comunicar-nos-les per a les finalitats que s'indiquen i que els ha informat del contingut de la present informació sobre protecció de dades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 

– Identitat: DONAMAR RESTAURACIÓN, SL CIF B10976090

Adreça postal: Masia Can Clotas, Ctra. GIP 5101, KM. 5 (GIRONA)

– Telèfon: +34 630101063.

– Cocorreu electrònic: info@canclotas.com

¿AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

 

Les dades que us sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:

Quan empleneu el formulari de reserves us sol·licitem el vostre nom, cognoms, DNI, email, número de telèfon, província, país on residiu, detalls de la targeta de crèdit, amb la finalitat de gestionar el contracte de prestació de serveis d'allotjament turístic, que comprèn la gestió de la reserva, la facturació, atendre consultes, queixes i reclamacions.

Les dades en aquest cas, es conservaran fins que s'hagi aconseguit la finalitat del tractament i durant els terminis de prescripció de reclamacions i responsabilitats segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, fiscal i de protecció de dades respecte a la prescripció de reclamacions i responsabilitats.

També podrem tractar les vostres dades (nom, cognoms, adreça, mail, telèfon) per atendre les vostres peticions d'informació i quan ho consenti enviar-vos comunicacions comercials sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic (newsletters), convidar-vos a esdeveniments que puguem organitzar . En aquest cas, les vostres dades es conservaran fins que sol·licite el cessament de l'activitat i durant els terminis necessaris de prescripció de responsabilitats segons la legislació de protecció de dades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les vostres dades quan realitza una reserva dels nostres allotjaments, és l'execució del contracte de serveis d'allotjament turístic que formalitzem d'acord amb els seus termes i condicions.

La base jurídica per poder tractar les vostres dades per enviar-vos newsletters, comunicacions comercials, atendre les vostres peticions d'informació, és el consentiment que ens presta.

Quan hagi contractat els nostres serveis i continuï sent client, la legitimació per enviar comunicacions comercials sobre serveis similars als contractats és l'interès legítim.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La retirada del consentiment per a aquesta finalitat no condicionarà lexecució del contracte de serveis dallotjament turístic.

En qualsevol moment podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals amb fins promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica info@canclotas.com i cessarem de tractar les vostres dades per a aquestes finalitats.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens facilita no se cediran a tercers llevat dels supòsits previstos legalment.

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que us concerneixin, o no i, en aquest cas, dret d'accés a aquestes dades.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables del tractament quan lestat de la tècnica ho permeti .

Per a l'efectiu exercici dels drets indicats, haureu d'enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: HOTEL CAN CLOTAS) CIF B10976090, domicili social a Masia Can Clotas, Ctra. GIP 5101, KM. 5 (GIRONA), amb correu electrònic info@canclotas.com i telèfon +34 630101063.

Haureu d'acompanyar còpia del DNI, passaport o altre document que us identifiqui, excepte en el cas que utilitzeu la vostra signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control com ho és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podent contactar-hi a l'adreça c. Jorge Juan, 6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.

caCatalan